inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka realizuje projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, pt. „Wsparcie na utrzymanie działalności firmy inesSport”.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie funkcjonowania firmy.

Wartość projektu i dofinansowanie projektu z UE: 23 535,33 PLN